Sprogvurdering i Sønderborg

Det fremgår af dagtilbudslovens § 11, at alle børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Ligeledes skal alle børn i alderen omkring tre år, der ikke er optaget i dagtilbud, have foretaget en sprogvurdering.

I Sønderborg Kommune er det vedtaget, at 3-års sprogvurderingen og 5-års sprogvurderingen er obligatoriske. (Hvis barnet ikke er i daginstitution, bliver der foretaget en test af en fagperson fra kommunen) – Sprogvurderingen i børnehaveklassen er obligatorisk.

I efteråret 2017 er sprogvurderingsmaterialet blevet revideret, således at materialet nu dækker alle aldersgrupper i børnehaven og børnehaveklassen, idet det nu også indeholder en test til de 4-årige børn.

 

Tosprogede børn

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes på samme måde til både ét- og tosprogede børn, men resultatet af sprogvurderingen kan kun anvendes til at vurdere et tosproget barns dansksproglige færdigheder. Der er i tilknytning til sprogvurderingsmaterialet udarbejdet et lille spørgeskema om barnets modersmålstilegnelse, der skal udfyldes i samarbejde med forældrene, hvis barnets tilegnelse af dansk giver grund til bekymring.

 

4-års sprogvurderingen

4-års sprogvurderingen anvendes som opfølgning på de børn, som ved 3-års sprogvurderingen blev vurderet til særlig eller fokuseret indsats, for at vurdere om de stadig er sproglig udfordret, og om indsatsen har virket.

Resultatet af den nye sprogvurdering anvendes som et pædagogisk redskab til at målrette og planlægge den videre sprogindsats.

4-års sprogvurderingen anvendes desuden på de børn, som fx flytter hertil fra en anden kommune, overflyttes fra en privat pasning eller som af en eller anden årsag ikke kunne sprogvurderes som 3-årig.

 

Ét sammenhængende materiale

Sprogvurderingsmaterialet er nu ét sammenhængende materiale, der kan anvendes til alle børn fra 3-6 år.

 

Hvem gennemfører sprogvurderingen?

Det er som udgangspunkt det pædagogiske personale i dagtilbuddet (enten stuepædagogen eller sprogvejlederen), der gennemfører den individuelle test, men en fagperson uden tilknytning til børnene kan også gennemføre de fleste deltest i Sprogvurdering 3-6.

Deltesten Kommunikative strategier, der kræver kendskab til barnets adfærd, kan dog kun gennemføres af pædagogen i børnehaven. Deltesten Kommunikative strategier kan anvendes til aldersgruppen 3-5 år.