Folkeskolens prøver på særlige vilkår

Formålet med at tilrettelægge folkeskolens prøver på særlige vilkår er, at sidestille elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med andre elever i prøvesituationen. Der skal altså være tale om en funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at eleven kan fungere på lige fod med andre elever i prøvesituationen.

Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte:

  • Prøvens form og rammer
  • Brug af hjælpemidler
  • Tildeling af ekstra tid
  • Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve
  • Ændring af opgaven

Det er en forudsætning, at der med tilbuddet om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. De særlige vilkår må således ikke ændre på formålet med prøven, og eleven må ikke stilles bedre, end deres funktionsnedsættelse kan begrunde (UVM, Folkeskolens prøver på særlige vilkår, s. 2, november 2017)
Du kan finde prøvebekendtgørelsen her
Undervisningsministeriets vejledning til Prøve på særlige vilkår og fritagelse