Læsevejledere

Hvem er læsevejlederen?

Læsevejlederens funktion:  
(revideret 2024)

Indledning

Alle folkeskoler i Sønderborg Kommune har mindst en læsevejleder. På skoler med udskoling, 0.- 9. klasse, er der afsat timer i vejlederpuljen til to læsevejledere og på skoler fra 0.-6. klasse, er der afsat timer i vejlederpuljen til en læsevejleder.

Læsevejlederen er organiseret i skolens PLC, som i samarbejde med skolens ledelse skal støtte og inspirere skolens medarbejdere i udviklingen af den didaktiske og pædagogiske praksis på skolen og undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne.

Der gives sparring på skolens sprog- og læseindsatser fra forvaltningen, når sprog- og læsekonsulenten afholder et årligt dialogmøde sammen med læsevejleder/e og skolens leder.

Læsevejlederen er skolens ressourceperson i forhold til læseområdet. Læsevejlederen er efteruddannet med diplomfag inden for læsning, læseudvikling og skrivning. Læsevejlederen besidder således en særlig viden om børns læse- og skriveudvikling og skriftsproglige vanskeligheder.

Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke såvel elevernes læselyst som deres læse- og skrivekompetencer i hele skoleforløbet.

Læsevejlederen samarbejder med kolleger på skolen, og læsevejlederen vejleder i forhold til materialer, metoder og tilgange på læse- og skriveområdet. Da læsning er en tværfaglig kompetence, og læsevejlederen har særligt kendskab til faglig læsning og læsning i fagene, så arbejder læsevejlederen på tværs, og er med til at sikre og sætte fokus på udvikling af de faglige læsekompetencer i de enkelte fag.

Læsevejlederens kompetencer og opgaver er beskrevet herunder:

Læsevejlederen er uddannet til:

 • At sikre et samarbejde omkring udvikling af elevernes skriftsprogstilegnelse
 • At udrede elever i skriftsprogsvanskeligheder, og kan således hjælpe med at afklare, om elevens problematik primært drejer sig om tekstforståelse, afkodning eller måske et mere sammensat problem
 • At kunne vurdere elever i forskellige typer af stavevanskeligheder og vejlede i forhold til staveudvikling
 • At analysere og vurdere relevante læse- og stavetest med henblik på at iværksætte indsatser
 • At kunne vurdere og videreformidle forskningsresultater

 

Læsekonferencer og andre møder

 • Læsevejlederen forbereder, indkalder til, afholder og efterbehandler læsekonferencer, hvor der tages udgangspunkt i kommunens evalueringsplan, som står skrevet i Handleplan for sprog og læsning, Nationale test, og evt. ordblindetest
 • Læsevejlederen deltager i forældremøder, konsultative møder og andre møder efter behov.

 

Test af elever ifølge den kommunale evalueringsplan

 • Læsevejlederen efterbehandler sammen med børnehaveklasselederen sprogvurderingen i 0. kl.
 • Læsevejlederen vejleder lærerne i at tage DVO på klassen
 • Læsevejlederen bestiller Hogrefe test til lærerne
 • Læsevejlederen vejleder dansklærerne i at tage Hogrefe testene
 • Læsevejlederen tager supplerende test af elever, der på baggrund af Ordblinderisikotesten, Hogrefe test, DVO eller andre test, viser tegn på skriftsprogsvanskeligheder
 • Læsevejlederen er med til at vurdere behovet for, om den digitale Ordblindetest skal tages på de elever, som er i ordblindevanskeligheder

 

Vejledning af lærere, ledelse og andre fagpersoner

 • Læsevejlederen giver vejledning i, hvordan kompetence-, færdigheds- og vidensmål udmøntes i praksis inden for læsning og skriftlig fremstilling i alle fag
 • Læsevejlederen indkaldes til vejledning af enkelte elever og klasser i forhold til udvikling af skriftsproglige kompetencer i alle fag efter behov
 • Læsevejlederen holder oplæg om skriftsproglig udvikling ud fra forskning og projekter
 • Læsevejlederen giver vejledning i undervisningsdifferentiering, læsestrategier, metoder og materialevalg
 • Læsevejlederen indgår i PLC med det særlige fokus at videreudvikle elevernes skriftsprogstilegnelse på alle årgange
 • Læsevejlederen er i dialog med ledelsen i forhold til udvikling af læsevejlederens kompetencer med henblik på, at læsevejlederen tager afsæt i forskningsbaseret viden om undervisning og læring

 

Sønderborg Kommunes læsevejledere mødes i et kommunalt netværk af læsevejledere. Netværket skal inspirere og støtte læsevejlederne i deres opgaver ude på skolerne, og netværket koordineres og ledes af kommunens sprog og læsekonsulent.