Læsevejledere

Hvem er læsevejlederen?

På alle folkeskoler i Sønderborg Kommune er der mindst 2 læsevejledere på skoler med udskoling- 0.-9.klasse, og mindst 1 læsevejleder på skoler med klasser fra 0. -6. Læsevejlederen er skolens ressourceperson i forhold til læseområdet. Læsevejlederen er efteruddannet med diplomfag inden for læsning, læseudvikling og skrivning. Læsevejlederen besidder således en særlig viden om børns læse- og skriveudvikling, læsevanskeligheder og ordblindhed.

Læsevejlederen fungerer som inspirator, vejleder og koordinator for skolens arbejde med at udvikle og styrke såvel elevernes læselyst som deres læse og skrivekompetencer i hele skoleforløbet.

Læsevejlederen samarbejder med skolens ledelse i forhold til at give læseområdet retning og fremdrift, så området udvikles og læsekompetencerne øges. Læsevejlederen er skolens forandringsagent.

Læsevejlederen samarbejder med kolleger på skolen, og læsevejlederen kan vejlede i forhold til materialer, metoder og tilgange på læse- og skriveområdet. Da læsning er alle fags moder, og læsevejlederen har særligt kendskab til faglig læsning og læsning i fagene, så arbejder læsevejlederen gerne på tværs, og hjælper med til at sikre og sætte fokus på udvikling af de faglige læsekompetencer ude i fagfagene.

Læsevejlederen samarbejder med elever og forældre om at komme godt i gang med læsningen på alle skolens trin. Elever og forældre kan hente råd og vejledning i forhold til læsning og skrivning hos læsevejlederen.

Læsevejlederens centrale opgaver kan være:

 • Formidle viden om læsning og skrivning til kollegerne.
 • Inspirere og vejlede til skriftsproglige miljøer i de enkelte klasser og på hele skolen.
 • Inspirere til læsekurser og læsekampagner.
 • Sammen med danskvejlederen at inspirere dansklærere til undervisning i såvel læsning som skrivning i hele skoleforløbet.
 • Inspirere og vejlede faglærere i sammenhæng med udvikling af faglige læse- og indlærings- og bearbejdningsstrategier i hele skoleforløbet.
 • Inspirere til arbejdet med at øge elevernes læse- og skrivelyst.
 • Indgå vejledende og inspirerende i samarbejde med skolens ledelse.
 • Informere forældre om skolens læse- og skriveundervisning.
 • Rådgive forældre om tiltag, der stimulerer og understøtter deres barns sprog og læsning i hjemmet.
 • Sammen med danskvejlederen at rådgive dansklærere om en differentieret danskundervisning.
 • Rådgive om diverse læringsmidler tilpasset undervisningens formål og elevernes forudsætninger.
 • Vejlede om målsætning for hele klassen og for de enkelte elever i forbindelse med læsning og skrivning- fx i forbindelse med klasselæsekonferencer.
 • Vejlede om undervisningens tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering gerne ved at læsevejlederen har mulighed for at indgå i arbejdet i klassen som med-praktiker.
 • Arbejde forebyggende i samarbejde med den supplerende undervisning og bidrage med forslag til såvel understøttende som forebyggende foranstaltninger.

Læsevejlederen i forhold til skriftsprogsvanskeligheder:

Læsevejlederen er uddannet til at udrede elever i skriftsprogsvanskeligheder, og kan således hjælpe med at afklare, om elevens problematik primært drejer sig om tekstforståelse, afkodning eller der måske er tale om et mere sammensat problem.

Læsevejlederen kan også hjælpe med at vurdere elever i forskellige typer af stavevanskeligheder og vejlede i forhold til staveudvikling.

Det er læsevejlederen på skolen, der kan foretage ordblindetesten, ordblinderisikotesten og andre test, der kan bidrage til yderligere afklaring af en elevs vanskeligheder.

Læsevejlederen er uddannet til sammen med lærerteamet, elev og forældre at handle og følge op på elever i skriftsprogsvanskeligheder.

Læsevejlederen har særligt kendskab til kompenserende IT, didaktik, læse-skrivestøtte.

Læsevejlederen som bindeled:

En af læsevejlederens opgaver er at bidrage til at skabe sammenhæng mellem Sønderborg Kommunes sprog-og læsestrategi, skolernes årsplanlægning og de enkelte klassers årsplaner.

Sønderborg Kommunes læsevejledere mødes i et kommunalt netværk af læsevejledere. Netværket skal inspirere og støtte læsevejlederne i deres opgaver ude på skolerne, og netværket koordineres og ledes af kommunens sprog og læsekonsulent.