Overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse

Ved klasselæsekonferencen i slutningen af børnehaveklassen deltager kommende klasselærer og læsevejleder.

Samarbejde mellem pædagoger, børnehaveklasseledere og lærere

I overgangen mellem dagtilbud og skole og SFO sikres kontinuiteten med overleveringssamtaler og fælles overgangsaktiviteter. På overleveringsmødet mellem dagtilbud, SFO og skole diskuteres forhold omkring det kommende skolebarn, således at skolen får indblik i det enkelte barns kompetencer indenfor den samlede børnegruppe.

Samarbejdet kan blandt andet bestå af skole- og SFO-besøg, fælles aktiviteter eller videregivelse af oplysninger om børnene.

Samtidig skal dagtilbuddene samarbejde med forældrene om at sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

For at sikre barnets fortsatte sproglige udvikling ved overgangen til skole, er det vigtigt, at dette er et fast punkt på dagsordenen til disse overleveringsmøder.

En vigtig kilde til viden om barnets sproglige færdigheder i dagtilbud og forudsætninger for skriftsproglige færdigheder ved skolestart stammer primært fra sprogvurderingerne, som gennemføres i 3-års-alderen, evt. ved 4-års-alderen, i 5-års-alderen og ved skolestart. Resultaterne og de eventuelle efterfølgende tiltag vil typisk være beskrevet i individuelle handleplaner (dagtilbud) eller elevplaner (skole). Det er nu muligt for skolen at indhente oplysningerne fra sprogvurderingerne, hvis forældrene har givet samtykke.

Det er endvidere anbefalelsesværdigt at arbejde med fælles overgangsaktiviteter, som danner basis for et sammenhængende sprogarbejde. Man kan med fordel aftale fælles overgangsaktiviteter for de lokale børnehavers ældste-børns-grupper og skolens SFO og børnehaveklasser. Overgangsaktiviteter kan dreje sig om en aftale om fælles aktiviteter, eksempelvis hvordan man arbejder med opdagende skrivning og bogstavlege eller retningslinjer for børnehavebørnenes besøg på skolen og øvrige fælles aktiviteter mellem børn og personale i både dagtilbud og skole.

Dette kan lade sig gøre på de skoler, som har én eller få fødebørnehaver. Hvis en skole har mange fødebørnehaver, gælder samarbejdet med den eller de børnehaver, som er den primære.

I teamsamarbejdet omkring den enkelte klasse eller årgang er det vigtigt at samarbejde om udviklingen af elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling. I indskolingen arbejder pædagoger og lærere sammen om elevernes faglige og sociale udvikling.  Her er det væsentligt at få afklaret, hvordan skolepædagogerne bedst kan støtte op omkring opbygningen af inkluderende læringsmiljøer og inddragelse i samarbejdet omkring udvikling af sprogstimulerende aktiviteter. Se evt. skabeloner til læsekonferencer