Afgørelse om særlige prøvevilkår

Skolens leder træffer afgørelsen, om eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre.

Der er ikke krav om, at eleven skal være diagnosticeret for at kunne få særlig tilrettelæggelse, men der skal være tale om fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.

Skolens leder træffer afgørelsen om, hvorvidt og hvordan en prøve på særlige vilkår skal tilrettelægges, så eleven bliver kompenseret for sin funktionsnedsættelse.  Afgørelsen træffes på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte elev. Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan undlades, hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og elevens forældre er enige heri.

Faglige vanskeligheder, der ikke er begrundet i fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende vanskeligheder kan ikke begrunde særlige prøvevilkår. Skolens leder kan ikke tilbyde elever særlig tilrettelæggelse på grundlag af fx manglende fremmøde i skole eller fagligt svagt standpunkt i fagene, og dermed give eleven mulighed for at få ekstra hjælp ved en prøve.

Den særlige tilrettelæggelse skal have til formål at ligestille eleven med elever uden funktionsnedsættelser. Den særlige tilrettelæggelse skal således og så vidt muligt opveje den konkrete funktionsnedsættelse, som eleven er udfordret af til prøven.

Skolens leder skal ligeledes være opmærksom på, at den særlige tilrettelæggelse ikke må ændre prøvens faglige mål eller niveau. De særlige prøvevilkår må således ikke ændre på det, prøven afprøver eleven i.

Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker det (UVM, Folkeskolens prøver på særlige vilkår, s. 3-4, november 2017).
Folkeskolens prøver på særlige vilkår