VidensBy og faglige vejledere

Organisering af de faglige vejledere

 • De faglige vejledere indgår i skolens vejlederteam, typisk organiseret i skolens pædagogiske læringscenter.
 • Hver skole har, som udgangspunkt, en faglig vejleder tilknyttet hvert Videnshus.
 • De faglige vejledere skal indgå i et kommunalt netværksarbejde med de andre vejledere, der er tilknyttet Videnshuset.
 • De faglige vejledere mødes til fire årlige netværksmøder, hvor nye tiltag drøftes og udvikles, og hvor der er mulighed for videndeling.

Tilknytning til Videnshusene

 • De faglige vejledere skal i samarbejde med Videnshuset arbejde for, at de nye fælles mål indenfor Videnhusets fagområder implementeres i den daglige undervisning.
 • De faglige vejledere skal formidle aktiviteter fra Videnshusene til relevante kollegaer og klasser og koordinere og følge op på skolens deltagelse i de forskellige aktiviteter.

Opgavebeskrivelse for de faglige vejledere

De faglige vejledere skal medvirke til at udvikle det faglige miljø på deres område i samarbejde med kolleger og skolens ledelse. De faglige vejlederes opgave er at vejlede lærerne fagligt og didaktisk i at anvende de bedst egnede læringsformer samt inspirere med egnede forløb og gode læremidler i forhold til forløb, projekter og den enkelte elevs læring.

De faglige vejledere vejleder inden for følgende områder:

 • fagets progression i hele skoleforløbet, herunder fagets Forenklede Fælles Mål
 • den nyeste forskning inden for fagets indhold og didaktik
 • relevante undervisningsformer og muligheder for undervisningsdifferentiering i faget
 • fagets muligheder i tværfagligt samarbejde med andre fag
 • målfastsættelse, evaluering, måling og test inden for faget

De faglige vejledere:

 • står til rådighed med vejledning i forbindelse med konkrete faglige og didaktiske problemstillinger i forhold til enkelte elever eller grupper af elever
 • er en opsøgende sparringspartner og skal være med til at afprøve løsninger i praksis sammen med kollegerne med fokus på elevernes læring
 • vejleder og gennemfører opfølgende, reflekterende samtaler med faglærere eller team
 • bidrager til at skabe et kollegialt læringsrum på skolen, med mulighed for didaktisk sparring og udvikling, i samarbejde med skoleledelsen.

Fagdidaktisk sparring

 • Vejlederen skal holde sig fagligt opdateret ift. forskning, udvikling og materialer inden for de fagområder vejledningen dækker.
 • Vejlederen er en opsøgende sparringspartner og skal være med til at afprøve løsningerne i praksis sammen med kollegaerne.
 • Vejlederen står til rådighed med vejledning, når lærerkollegaerne henvender sig.
 • Vejlederen er i dialog med sine kollegaer om konkrete undervisningsforløb.
 • Vejlederen bidrager til at skabe et kollegialt læringsrum på skolen, hvor der er mulighed for didaktisk sparring og udvikling i samarbejde med skoleledelsen.

For at kunne varetage funktionen som faglig vejleder kræves et diplommodul i generel vejledning. Herudover uddannelse

 • der giver kompetencer, der rækker ud over linjefagskompetence i faget
 • eller uddannelse inden for et bestemt fagområde som f.eks. læsevejledning, AKT, inklusion, undervisning af tosprogede.