Forebyggende – foregribende – indgribende indsats

Forebyggende indsats:

En tidlig indsats fra institutioner og hjem kan minimere risikoen for ordblindhed ganske betydeligt (Socialstyrelsen.dk)

Danske og udenlandske undersøgelser viser, at børn, der har forældre med ordblindhed, er i større risiko for selv at opleve problemer med skriftsproget. Men med en solid og koordineret indsats fra institutioner og hjem, kan denne risiko nedsættes væsentligt (Socialstyrelsen.dk)

Når der arbejdes forebyggende, er der tale om generelle problemstillinger, som læreren løser indenfor normalklassens rammer. – Differentiering, holddannelse, kollegial sparring, sparring/rådgivning fra læsevejleder og ordblindelærer underbygger lærerens muligheder indenfor klassens rammer.

Den forebyggende undervisning er rettet mod alle elever.

Dagpleje/vuggestue
 • Nyere forskning viser, at evnen til at skelne mellem sproglyde allerede i 6-måneders-alderen kan være med til at forudsige barnets senere sprogudvikling.
 • Forskning viser at børn, der har svært ved at opfatte og genkende forskellige sproglyde ved 6-måneders-alderen, et år senere har et mindre ordforråd end andre børn samt færre aktive ord i deres produktive sprog.
 • De tidlige sproglige risikotegn i førskolealderen er:
 • Fonologiske vanskeligheder
 • Et ikke alderssvarende ordforråd
 • Grammatiske vanskeligheder

 

 • SprogTrappen
 • Fagpersoner bør inddrages i arbejdet efter behov
Dagtilbud
 • Sprogvurdering 3-6 anvendes til alle 3-årige og 5-årige.
 • Børn, som har behov for særlig eller fokuseret indsats, iværksættes der en målrettet sprogstimulerende indsats
 •  Der arbejdes målrettet med fonologisk- og sproglig opmærksomhed for alle børn
 • De tidlige sproglige risikotegn i førskolealderen er:
  1. Fonologiske vanskeligheder
  2. Et ikke alderssvarende ordforråd
  3. Grammatiske vanskeligheder
 • I praksis betyder det, at børn fra 3-6 år leger med sprogets lyd, bl.a. ved at rime, og øger deres fonologiske opmærksomhed. En række undersøgelser, også danske, har vist, at intensive og systematiske forløb i daginstitutioner kan styrke børnenes forudsætninger for senere læsetilegnelse. At tilrettelægge sådanne forløb kræver grundig viden om sprogets opbygning og form, og det kræver pædagogisk fantasi og en lille portion stædighed, fordi mange børn i risikogruppen ikke nødvendigvis finder lege med sproget interessant (Socialstyrelsen.dk)

 

 • Sprogvurdering 3-6
 • 3-årige, som har modtaget målrettet sprogstimulerende indsats, gentestes som 4-årige for at følge deres sproglige udvikling
 • Fagpersoner bør inddrages i arbejdet efter behov
Børnehaveklasse
 • Børnehaveklasselærer og læsevejleder udarbejder indsatser, som støtter sproglig- og fonologisk opmærksomhed hos eleverne (Idéer til arbejdet)
 • Der arbejdes målrettet med fonologisk- og sproglig opmærksomhed for alle børn

 

 • Sprogvurdering (september)
 • Evt. individuel sprogscreening
  1. Der afholdes konference (Se oversigt)
 • Evt. DLB-kendskab (oktober-november og marts-april)
 • (Evt.) Ordblinderisikotesten (april-juni)

 

1. klasse
 • Den sproglige- og fonologiske opmærksomhed fortsætter – rettet mod alle elever.
 • Ordlæseprøve 1 fra Skriftsproglig udvikling for alle elever. Elever, der placerer sig i kategorien ”Erkendelse” eller derunder, afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats.

 

 • Ordlæseprøve 1 (efterår og forår)
 • Staveprøve 1 (efterår og forår)
 • Ordblinderisikotesten (december-februar og/eller april-juni)
 • Sætningslæseprøve 1
 • Det gode læseforløb
 • Læseevaluering på begyndertrinnet.
 • LUS

 

2. klasse
 • Ordlæseprøve 2:

Elever, der placerer sig i kategorien ”Erkendelse” eller derunder, afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats.

 • Staveprøve 1:

Elever, der placerer sig i kategorien ”Erkendelse” eller derunder, afdækkes yderligere med henblik på at iværksætte en målrettet indsats.

 • Nationale test i læsning

Elever, der placerer sig i kategorien “mangelfuld præstation” eller i “ikke tilstrækkelig præstation”, bør afdækkes individuelt – fx Elbros ordlister

 

·       Ordlæseprøve 2 (efterår og forår)

·       Staveprøve 1 (efterår og forår)

·       Nationale test i læsning (forår)

·       Evt.:

·       Sætningslæseprøve 1 og 2

·       Det gode læseforløb

·       Det gode skriveforløb

·       Læseevaluering på begyndertrinnet.

·       LUS

 • Alle elever introduceres til at anvende IntoWords og andre relevante it-kompenserende hjælpemidler

 

·        IT-vejleder, klasselærer/dansklærer, ordblindelærer og/eller læsevejleder
Slutningen af 2. klasse/begyndelsen af 3. klasse DVO’s screening for ordblindhed (nonord-diktat) tages på alle elever i slutningen af 2. klasse

Elever, der i nonordsstaveprøven scorer 8 rigtige eller derunder, udtages til en individuel undersøgelse. De individuelle DVO-test foretages af ordblindelæreren og/eller læsevejlederen og tager ca. 45 minutter.

Efter de individuelle test vurderes det, om eleven har brug for en intensiveret indsats ift. sine læsevanskeligheder.

 

·        DVO’s screening for ordblindhed

Foregribende indsats:

Forskning omkring ordblindhed viser, at hvis vanskelighederne opdages i tide, og der sættes ind med kvalificeret og målrettet undervisning, så vil disse elever kunne lære at læse funktionelt.

Derfor vil det være muligt for ordblinde elever at kunne lære at læse og stave, men det vil kræve en intensiv indsats.

Der er tale om en målrettet indsats mod kendte risikobørn i normalundervisningen. Der er brug for yderligere differentiering, kollegial sparring i teamet, holddannelse, rådgivning fra ressourcecenteret og evt. PPR.

Når der arbejdes med den foregribende indsats, er den individuel målrettet den enkelte elev og de vanskeligheder, som eleven befinder sig i.

Klasselærer, ordblindelærer  og evt. læsevejlederen udarbejder i fællesskab en handleplan, hvor forældrene orienteres om den individuelle handleplan. Hvis der er ønsker om en indsats i hjemmet, inddrages forældrene i udarbejdelsen af handleplanen.

Handleplanen forelægges ledelsen.

 

3. klasse De elever, som har behov for intensiveret indsats pga. risiko for ordblindhed, skal tilbydes en intensiv målrettet indsats med fokus på systematisk undervisning i udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning og skrivning. Der laves en individuel, tidsbegrænset handleplan, som er mulig at evaluere på.

Handleplanen forelægges ledelsen.

Klasselærer/dansklærer, ordblindelærer og/eller læsevejleder, forældre og skoleleder.

Opfølgning på handleplan (efter 10-12 uger):

Effekten af den aftalte handleplan vurderes.

Hvis eleven stadig har vanskeligheder, iværksættes en ny målrettet, tidsbegrænset indsats og handleplan, som er mulig at evaluere på.

 

 

Indgribende indsats:

Der er tale om en målrettet indsats rettet mod de elever, som har brug for specialpædagogisk bistand. Der er brug for en særlig tilrettelagt og målrettet undervisning, samarbejde mellem faglærer og specialundervisningen og evt. PPR.

Faglærere, ordblindelærer og/eller læsevejledere og ressourcecenter udarbejder i fællesskab en handleplan, hvor forældrene orienteres om den individuelle handleplan. Hvis der er ønsker om en indsats i hjemmet, inddrages forældrene i udarbejdelsen af handleplanen.

Handleplanen forelægges ledelsen.

4. klasse og opefter