Vejledning


Lokalt støtter og vejleder skolens ordblindelærer eller læsevejleder, elever og lærere i anvendelsen af kompenserende hjælpemidler.
Skolen sørger for, at elev og forældre får hjælp til installation af software på computeren.
Eleven introduceres til anvendelse af hjælpemidler af ordblindelæreren eller læsevejlederen, ligesom ordblindelæreren eller læsevejlederen orienterer elevens lærere om elevens behov.

Samtidig med elevens introduktion, introduceres forældrene til hjælpemidlet og dettes anvendelsesmuligheder.
I forlængelse af introduktionen anbefales det, at der aftales, hvilke opgaver forældrene eventuelt kan understøtte med i hjemmet sideløbende med skolens indsats.

Det er af afgørende betydning at få etableret et godt samarbejde med forældrene ifm. anvendelsen af digitale hjælpemidler.
I det enkelte fag skal det sikres, at elevens undervisningsmateriale er tilrettelagt således, at eleven kan deltage på lige vilkår med elever uden læse-skrive-vanskeligheder.

Det anbefales, at der udpeges en lærer fra klasseteamet, som eleven kan henvende sig til ved behov for rådgivning, vejledning og støtte i brugen af de kompenserende hjælpemidler.
Anvendelsen af det kompenserende hjælpemiddel bør vurderes ca. hver 3. måned for at følge op på anvendelsen i undervisningen, således at eleven sikres maksimalt udbytte af hjælpemidlet.

Hvis der er ønske/behov, arrangeres der kurser for forældre i anvendelse af kompenserende hjælpemidler.
Forvaltningen kan efter ønske bidrage med sparring, kurser o.a. hjælp.