Sprogforståelse

Elever, som er i vanskeligheder omkring sprogforståelsen, kan have en uproblematisk afkodning, men have svært ved at forstå det læste.
Disse elever vil ikke have gavn af at få teksten læst højt. De har i stedet behov for støtte til at kunne udlede tekstens budskab og dermed opnå en tilfredsstillende læseforståelse.
Der kan være flere årsager til, at en elev har vanskeligheder med tekstforståelse. Elevens ordkendskab er en væsentlig forudsætning for læseforståelse. Derfor vil elever med et lille og unuanceret ordkendskab ofte opleve begrænsninger i deres læseforståelse.
Det er ofte forklaringen på de flersprogede elever, som oplever problemer med læseforståelsen.
Elever i ordblindevanskeligheder kan have hæmmet vækst i ordkendskab som en følgevirkning, og dermed have en nedsat sprogforståelse.
Elevens baggrundsviden og evne til at danne inferenser (følgeslutninger) hænger også sammen med kvaliteten af læseforståelsen.

Det er som regel først i løbet af mellemtrinnet, hvor teksterne bliver mere komplekse og indeholder mere fag-specifikke ord, at vanskeligheder med sprogforståelse dukker op.
Det er vigtigt, at der allerede i indskolingen (og endnu før i dagtilbud) arbejdes forebyggende med elevernes forudsætninger for at kunne forstå en tekst.
Elever i vanskeligheder med sprogforståelse skal undervises i ordkendskab.
De skal lære at aktivere forforståelsen og kunne benytte forskellige typer af læseforståelsesstrategier. Dernæst skal de lære at være opmærksomme på deres egen forståelsesproces, hvor de skal stille spørgsmål til egen forståelse under læsningen.