Hvad er fonologisk opmærksomhed?

Fonologisk opmærksomhed er den del af den sproglige opmærksomhed, der omhandler sproglyd. Fonologisk opmærksomhed betegner således evnen til at skifte fokus fra ordets betydning til ordets lydlige opbygning.

Når børn i førskolealderen begynder at rime, er det et af de første tegn på fonologisk opmærksomhed hos barnet. At kat, hat og nat kan være beslægtede er ganske uforståeligt ud fra ordenes indhold, og først når man opdager, at visse ord lyder næsten ens – at de rimer – kan ord som nat, hat og kat høre sammen. Denne form for fonologisk opmærksomhed kommer ofte helt af sig selv, og langt de fleste elever i en børnehaveklasse kan rime. Fonembevidsthed, derimod, kommer ikke af sig selv.

Hvor fonologisk opmærksomhed betegner opmærksomhed på sprogets lydside bredt, så er fonembevidsthed et smalt begreb, der kun henviser til opmærksomhed på enkeltlydsniveau. Man er fonologisk opmærksom på enkeltlydsniveau, hvis man kan finde ord, der begynder med samme lyd (fx sandkage og søløve) på trods af ordenes forskellige indhold. Opmærksom på enkeltlyde er også den elev, der kan tage den sidste lyd væk fra ordet dansk og få ordet dans.

Danmark er allerede verdensberømt i forbindelse med fonologisk opmærksomhedstræning. Et svensk/dansk forskningsprojekt fra 1988 med fonologisk opmærksomhedstræning i bornholmske børnehaveklasser var det første der viste, at det var muligt at arbejde med og at forbedre elevernes fonologiske opmærksomhed uden brug af bogstaver og læsning. Forskningsprojektet anses for at være en milepæl i det forebyggende arbejde over for læsevanskeligheder, og derfor er undersøgelsen blevet repliceret i en række lande.

Utallige undersøgelser har nu vist, at elever, der er fonologisk opmærksomme, har lettere ved den første læseindlæring, mens det ikke er tilstrækkeligt at være sproglig opmærksom i bred forstand. Desuden ved man, at det kan lade sig gøre at optræne fonologisk opmærksomhed på enkeltlydsniveau uden brug af bogstaver, men at træningen er langt mere effektiv, hvis bogstav og lyd går hånd i hånd i den fonologiske træning. Endelig har den tid, man bruger på arbejdet med enkeltlyd, vist sig at have overordentlig stor betydning for træningens effekt. Det er altså ikke nok bare at arbejde med rim og stavelser (større lydlige enheder) i den fonologiske opmærksomhedstræning. Hvis den fonologiske opmærksomhedstræning skal have effekt på den senere læseudvikling, må træningen nødvendigvis indeholde et systematisk arbejde med sprogets enkeltlyde.

Kilde: laeshum.dk