Ordblindetesten

Ordblindetesten (den digitale test)

Her i Sønderborg vil vi bestræbe os på at identificere elever i læse-skrivevanskeligheder så tidligt som muligt.

Hos de elever, hvor man har iværksat en forebyggende, foregribende og indgribende indsats, og der stadig er en begrundet mistanke om ordblindhed, kan eleven testes med den nationale ordblindetest. Dette kan tidligst ske i slutningen af 3. klasse, men den vil være mere valid i 4. klasse.

Den nationale ordblindetest skal anvendes som beskrevet i vejledningen, og må kun godkendes, hvis testningen er forløbet som beskrevet i vejledningen. Det betyder, at den nationale ordblindetest aldrig er det første, man tager i anvendelse, før man har:

  • Kendskab til de særligt tilrettelagte forløb, der har været iværksat for at afhjælpe vanskelighederne og hvilken effekt, de har haft. Det kan fx være oplysninger fra elevplanen eller de individuelle handleplaner, der har været lavet igennem skoleforløbet.
  • Kendskab til de skriftsproglige kompetencer eleven allerede er i besiddelse af, fx elevens evne til at samtale om tekster.
  • Kendskab til elevens læse- og staveudvikling gennem de test, der har været anvendt, både klassetest og individuelle test. Testene skal kunne vise, hvor eleven befinder sig i sin nuværende læse- og staveudvikling og ikke kun vise, hvad eleven ikke kan.
  • Kendskab til relevante oplysninger fra forældrene som fx den sproglige udvikling fra førskolealderen og ordblindhed i familien.

Det er altså først, når der er gjort et solidt forarbejde, at den nationale ordblindetest tages i anvendelse, hvorefter ordblindetesten vurderes ud fra et kvalificeret grundlag.