Inspiration til 7.-9. klasse

Læsning:

 
Læseforståelse

 • Brug en læseguide som redskab, når eleverne læser fagtekster. Gør det tydeligt for eleverne i alle fag hvorfor de skal læse den faglige tekst, og hvad de fagligt skal have ud af læsningen. Læs hvordan her
 • Her findes et eksempel fra EMU på et undervisningsforløb i argumenterende tekster.
 • Nederst på denne hjemmeside findes redskaber til eleverne, som de kan anvende, når de skal arbejde med notatteknik, diskuterende tekster osv.
 • Læs mere og se små filmklip om, hvordan der kan undervises i faglig læsning og læseforståelsesstrategier her
 • gode råd til læsning i fagene
 • Hvis man har en gruppe svage læsere i klassen, findes her færdige tekster, opgaver og undervisningsvejledning til et kursus i læseforståelse. Forløbet er 16 undervisningsgange á ca. 20 minutter. Eleverne arbejder med læseforståelsesstrategierne at forudsige, at stille spørgsmål, at afklare svære ord og at opsummere. Teksterne til forløbet findes her og lærervejledningen findes her.
 • På Gyldendals fagportal findes et forløb, hvor eleven lærer forskellen på at skimmelæse og nærlæse.
 • Bevægelse i undervisningen om læsning, genretræk og forståelse

Fremstilling:

 • Der er også inspiration her: filmkompagniet.dk/
 • Eleverne skriver multimodale tekster.
 • Her får eleven undervisning i, hvordan en tekst skal bygges op i genrer.
 • Et undervisningsmateriale til at undervise i genrer og de mest kendte opgavetyper på fem forskellige niveauer: Skriv på mange måder af Laura Emtoft og Sofia Esman. Materialet forbereder elever i overbygningen til folkeskolens afgangsprøve i skriftlig dansk. Materialet er differentieret på fem forskellige niveauer, så alle elever i en klasse til en hver tid kan skrive på det niveau, eleven er på i skriftlig dansk. Målet med materialet er at udfordre de dygtigste elever og støtte de svageste elever, så de lærer strategier til at forbedre sig.
  Et vigtigt udgangspunkt for materialet er, at det er den samme opgave, eleverne bliver sat til at løse, men med forskellige krav til besvarelsen.
 • Fokus på teksttyper

It og medier:

 • Eleverne kan lære at være kildekritiske på nettet her
 • Eleverne kan få en kort indføring i, hvordan de kan søge på nettet og bruge deres research, når de fx har opgaver, hvor de skal fremlægge noget eller skrive en opgave.
 • Her findes gratis og færdigt materiale til undervisning i informationssøgning.

 

Stavning

 • Her kan eleven øve stavning med fokus på flere konsonanter, navneord med r og udsagnsord med r.
 • Mangler eleverne træning i retstavning, findes der øvelser til her.

 

Om afsluttende prøver i 9. og 10. klasse

 

Ordblinde elever

 • Et kursus og undervisningsmateriale i it og stavning for ordblinde unge (48 lektioner á 45 minutter) findes her
 • .

 
Prøve på særlige vilkår og fritagelse

  Undervisningsministeriet har udgivet denne vejledning ifm.prøver på særlige vilkår og fritagelse.

  I vejledningen tydeliggøres de muligheder, som skolelederen og undervisere har for at tilrettelægge folkeskolens 9.- og 10.-klasseprøver på særlige vilkår.

  VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DE FORLÆNGEDE TIDER ER VEJLEDENDE, MEN IKKE GÆLDENDE!!!

  Formålet med at tilrettelægge folkeskolens prøver på særlige vilkår er, at sidestille elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med andre elever i prøvesituationen. Der skal altså være tale om en funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at eleven kan fungere på lige fod med andre elever i prøvesituationen.

  Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte:

  • Prøvens form og rammer
  • Brug af hjælpemidler
  • Tildeling af ekstra tid
  • Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve
  • Ændring af opgaven

  Det er en forudsætning, at der med tilbuddet om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. De særlige vilkår må således ikke ændre på formålet med prøven, og eleven må ikke stilles bedre, end deres funktionsnedsættelse kan begrunde.

  Regelgrundlaget for prøver på særlige vilkår

  Reglerne om tilrettelæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår er fastsat i §§ 28 – 32 i bekendtgørelse nr. 1132 af 28. august 2016 om folkeskolens prøver (prøvebekendtgørelsen). Reglerne fremgår af bilag 1 i denne vejledning.

  I prøvebekendtgørelsens § 28 står der, at skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.

  Reglerne om fritagelse for aflæggelse af en obligatorisk prøve er fastsat i §§ 33 – 39 i bekendtgørelse nr. 1132 af 28. august 2016 om folkeskolens prøver (prøvebekendtgørelsen). Reglerne fremgår af bilag 1 i denne vejledning.

  Du kan finde prøvebekendtgørelsen på uvm.dk under punktet regler og orienteringer.

  (Prøver på særlige vilkår og fritagelse, UVM, nov. 2017)

Flere links til udskolingen: