Læsning i indskolingen

Ved skolestart har de nye skolebørn gjort sig mange, men også vidt forskellige, erfaringer med skriftsproget. Undervisningen skal være en fortsat kvalificeret videreudvikling og konsolidering af de færdigheder, den enkelte møder med i skolen, og undervisningsdifferentiering er væsentligt for, at det kan lykkes. For at sikre, at det enkelte barn føler sig kompetent ved mødet med skolen, og at der videreudvikles på de kompetencer, barnet allerede har, arbejder skole og daginstitution tæt sammen om at skabe læringskontinuitet og sammenhæng i det, der arbejdes med i daginstitution og skole. Dette indebærer bl.a., at den pædagogiske praksis i dagtilbud og skole drøftes, at viden om det enkelte barns sproglige udvikling formidles, og at denne viden anvendes i skolen.
I de første skoleår er læseundervisningen fokuseret på, at eleverne lærer at læse. De skal ”knække koden”, eller mere præcist – de skal kunne anvende det alfabetiske princip.
Det er nødvendigt, at der er en klar og tydelig progression i læseundervisningen hen over skoleårene i 0. – 2. kl. for at nå målet, at eleverne læser tilstrækkeligt sikkert og hurtigt til at kunne forstå en alderssvarende, enkel, sammenhængende tekst.